Øvrig information

Vejledningsindsatsen på NIH

På Nordjyllands Idrætshøjskole tilbydes du vejledning til valg af videregående uddannelse, valg af ungdomsuddannelse, eller vi vejleder dig i forbindelse med jobsøgning. I den første uge af dit højskoleophold skal du tale med en underviser på skolen, hvor vi blandt andet skal tale om din uddannelsesbaggrund, dine fremtidsplaner og dine forventninger til højskoleopholdet. Nordjyllands Idrætshøjskole tilbyder en alsidig vejledning til højskolens elever. Vejledningen er knyttet an til tre forhold:

Samtaler

Alle elever har en obligatorisk samtale med en kontaktlærer i starten af opholdet. Denne samtale drejer sig især om at afstemme forventninger og få klædt eleven og skolen på, således at elevens læringsmuligheder bliver optimeret. Det kan både dreje sig om evt. specielle forudsætninger og om at tilrettelægge højskolelivet i lyset af de mål, eleven måtte have. Denne samtale kan evt. opfølges af andre obligatoriske samtaler. Der afholdes også obligatoriske samtaler på elevværelset. Dette sker for at styrke elevens sociale kompetencer.
Temaer
Der tilbydes temaer og studiekredse, som har til formål at skabe mest mulig afklaring hos eleven. Der arbejdes med målsætning og opfølgning, konkret studie- og erhvervsvejledning, og endelig tilbydes eleverne at forberede sig på et kommende studieliv.

Uformel vejledning

Lærernes arbejdstid er således, at der er god tid til, at eleverne kan udbede sig samtaler, ligesom lærerne også sagtens kan tage initiativer til sådanne. Her drøftes alle tænkelige eksistentielle og konkrete udfordringer.
Det er en del af vejledningskonceptet, at eleverne nok har en kontaktperson; men ofte er det mere naturligt at drøfte spørgsmål med en lærer, man har en god personlig eller faglig kontakt med.

Vi tilbyder bl.a. også et forløb, vi kalder “Vejen videre”. Det forbereder dig på din kommende uddannelse med bl.a. studieforberedelse og ansøgningsskrivning. Dette henvender sig også til dig, der vil styrke din kvote 2 ansøgning. Læs meget mere om kvote 2 ansøgninger her: gokvote2.dk

På vej ind i uddannelse

Er du en af de unge, der ikke fik startet på eller færdiggjort en ungdomsuddannelse, er der godt nyt. På NIH har vi et tilbud til dig om at starte på ny. Staten har etableret nogle ordninger, der gør, at du kan få et pænt tilskud til højskoleopholdet.

Mentorelev på Nordjyllands Idrætshøjskole

Nordjyllands Idrætshøjskole deltager i mentorprojektet, således at elever uden ungdomsuddannelse kan få ekstra hjælp og forberede sig på at komme tilbage på skolebænken. Forudsætningen er, at dette er indskrevet i elevens uddannelsesplan. F.eks. kan UU-vejlederen skrive, at ” Jeg anbefaler, at NN deltager som elev på Nordjyllands Idrætshøjskole med tilknyttet mentor”. Mentoreleven har de samme vejledningssamtaler og muligheder som alle andre elever, men desuden udfærdiges en mentoraftale mellem eleven og mentor. Denne aftale søger at gøre det tydeligt, hvilke udfordringer eleven vil arbejde med, samt hvordan der skal arbejdes. Det fremgår af aftalen, hvor ofte der skal afholdes mere formelle møder, og desuden hvordan eleven og mentor har aftalt en mere daglig opfølgning

Alle mentorer på NIH har gennemgået et mentorkursus, og typisk har en lærer 1 eller 2 mentorelever.

Erhvervsskoleprojektet

For den unge, der gerne vil på en erhvervsskole, kan vi tilbyde en periode på højskolen. Det kan være i starten, hvor du gerne vil forberede dig personligt, eller måske midt i, hvis du trænger til en pause eller måske ikke kan finde en praktikplads. Vi samarbejder med din erhvervsskole.


 

Politi i Danmark

På skemaet har vi faget ”politi”. Her retter undervisningen sig mod den optagelsesprøve, politiet afholder. Derfor træner du fysisk, og du arbejder med de almene kompetencer, der kræves (dansk, engelsk, viden om samfundet). Vi har også tilbud, hvor du stifter bekendtskab med forskellige sider af politiets arbejde. Ofte er vore elever figuranter ved politiets øvelser.
Den danske prøve har både en teoretisk og fysisk del:

Teoretisk

 • Dansk case
 • Engelsk
 • Dansk grammatik
 • Samarbejdsprøve

Fysisk

 • Koordinerende opvarmning
 • Kropshævninger
 • 2400 m løb
 • Bænkpres
 • Sprinttest
 • Springtest med samlet afsæt

Vi anbefaler, at du supplerer politi med f.eks. powersport, da det er god styrke- og konditionstræning.

I samarbejde med Køreteknisk Anlæg i Hjørring tilbyder vi desuden et kursus, der lærer dig at manøvrere og køre hurtigt. Dette skyldes, at mange aspiranter dumper i dette på politiskolen, og samtidig er et gennemført kursus med til at gøre dig særligt egnet til optagelse.

I denne forbindelse kan du også overveje, om du vil søge et teambuilderforløb ved forlængelse af endnu et semester. Her vil du lære mange aspekter af samarbejde og projektledelse at kende.

Politi i Norge.

Vi mener også at have et godt produkt for at forberede norske elever til optagelsesprøve i politiet.

Vi kan tilbyde dig en pakke sammensat af flere fag, så du også fysisk kan blive klar. Vores politilinje indeholder både teori og fysisk træning, hvor den fysiske del er meget lig den norske test, men hvis du vælger politilinjen, vil der være mulighed for fysisk træning efter tilrettelagt program, når de danske elever har teoretiske lektioner på dansk. En af de første uger kan du blive testet i bænkpres og løb, og vi vil foreslå dig at vælge følgende fag i en eller flere perioder, afhængig af hvor dine styrker og svagheder er.

 • Svømning:
  Her kan du eventuelt også tage bassinprøve.
 • Powersport:
  Her træner du styrke, kondition og får udfordre dine grænser.
 • Fitness:
  Lær brugen af fitnessmaskinerne, træn og lav et træningsprogram.
 • Spinning og maraton:
  vil gavne dig for at få en rigtig god kondition.

Derudover giver det at dyrke idræt mellem 18 og 21 timers idræt om ugen en grundlæggende god form.

Militæret

Hvis du gerne vil ansættes i militæret, kan du forberede dig på NIH. Du kan arbejde målrettet med din fysiske form; men du kan ligeledes i fag som ”adventure”, ”extreme” og ”powersport” afprøve dig selv i situationer, der udfordrer både fysik, mod, personlige grænser og evnen til at samarbejde. Måske får du smag for mere, måske lærer du bare dig selv bedre at kende.

Fitness- og spinninginstruktør
Du kan på Nordjyllands Idrætshøjskole uddanne dig til fitnessinstruktør. På fitnessinstruktørlinien undervises i teori og praksis, der giver dig de bedste muligheder for at arbejde som fitnessinstruktør i et foreningsbaseret eller kommercielt fitnesscenter. Du har mulighed for at gennemføre foreningsfitness 40 timers uddannelse og få kursusbevis for gennemført kursus.

Du er altid velkommen til at ringe eller maile til os for at drøfte de konkrete muligheder, og du er også velkommen til at besøge os, så vi kan drøfte mulighederne. Du må også gerne bede din UU-vejleder kontakte os, hvis du ønsker det.

Støttekredsen

Vi er en kreds af aktive medlemmer, der tilrettelægger en bred vifte af forskellige kulturelle arrangementer til støtte for Nordjyllands Idrætshøjskole.

Et kig tilbage

Støttekredsen for NIH blev etableret i 1976 med det hovedformål at etablere en idrætshøjskole i Brønderslev. Skolen blev etableret i 1986 og er derfor en ung og moderne højskole. En vigtig forudsætning for etableringen var, at der kunne dokumenteres en bred folkelig opbakning bag projektet. Det lykkedes til fulde. Foreningen fik ca. 1.000 betalende medlemmer, og flere støttede yderligere i form af køb af obligationer. Disse obligationer er senere tilbagebetalt af skolen. Støttekredsen for NIH er fortsat en betydende faktor i skolens bagland, idet den besidder 7 pladser i skolens repræsentantskab og 2 pladser i skolens bestyrelse. Der er i dag 450 medlemmer af Støtteskredsen. Klik her for at læse mere om NIHstøttekredsen

Elevforeningen

Elevforeningen på Nordjyllands Idrætshøjskole er en forening for tidligere elever og ansatte på NIH. Foreningens bestyrelse består af tidligere elever, der arrangerer en masse forskellige, fede arrangementer især på NIH for tidligere elever. Som medlem af NIH’s Elevforening har du mulighed for at deltage i alle elevforeningens arrangementer såsom gensynsweekend og lokale sportsarrangementer.

På elevforeningens Facebook-side har du mulighed for at se, hvem vi er, og hvad vi arbejder med. Det er også her, du bliver medlem af Elevforeningen, tilmelder dig til elevweekender og elevmøder, samt ændrer din adresse og søger tilskud i vores sportsfond.

For at følge med i hvad der sker nu og her, og hvad vi tilbyder dig lige nu, skal du gå ind på vores Facebook-side og trykke “Synes godt om”, så går du nemlig ikke glip af noget! Denne side bruger vi nemlig til at sende informationer ud til medlemmer og øvrige interesserede samt dele billeder fra arrangementer.

Har du kommentarer til siden eller bestyrelsens arbejde, er du velkommen til at skrive til bestyrelsen på nihelevmail@gmail.com

Bestyrelse

Bestyrelsen for
Nordjyllands Idrætshøjskole

Skolens bestyrelse består af følgende 7 medlemmer:

 • Jens Arne Hedegaard (formand)
 • Jesper Hardahl (næstformand)
 • Dorthe Mølgaard
 • Steen Bjørn Pedersen
 • Bjarne Larsen
 • Jannik Riis
 • Martin Buch

Værdigrundlag

Værdigrundlag

NIH’s værdigrundlag bygger på følgende menneske- og samfundssyn:

I hverdagen er åbenhed, tillid og ansvar vigtige værdier. Elever og medarbejdere udviser gensidig respekt og tolerance over for hinanden. Desuden skal der være en accept af og forståelse for menneskers forskellige livsvilkår. Der er forventninger om, at den enkelte elev og medarbejder deltager aktivt i samfundslivet.

 • NIH arbejder for at udvikle den enkelte elevs evne til at:
 • Tage ansvar for eget liv.
 • Samarbejde, handle og konfliktløse i fællesskaber.
 • Dygtiggøre sig inden for en selvvalgt interesse.
 • Engagere sig gennem kropslige, intellektuelle og sociale udfordringer.
 • Samtale, lytte og diskutere.
 • Være skabende og igangsættende.
 • Forstå og agere i en global verden.
 • Forholde sig reflekterende og kritisk.

 


 

Folkehøjskole/ Idrætshøjskole/ Nordjyllands Idrætshøjskole

Nordjyllands Idrætshøjskole er en del af de danske folkehøjskoler. Det betyder blandt andet, at skolen er forpligtet på at leve op til højskolelovens regler, og at den danske stat støtter højskolen.
Højskoleloven har et hovedsigte, som alle folkehøjskoler er forpligtede på. Dette hovedsigte drejer sig om, at folkehøjskolen skal bedrive livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Man må endelig ikke misforstå ordet ”oplysning”. Det er ikke sådan, at højskolen skal oplyse eleverne om noget bestemt. Tværtimod drejer oplysning sig, i denne sammenhæng, om at kaste lys på det liv, vi lever. Her kan lærere og elever være jævnbyrdige, og den enes opfattelse er ikke mere værd end den andens. Livsoplysning drejer sig om at prøve at forstå de grundlæggende temaer i et menneskeliv. Hvilke elementer indgår i vores liv fra fødsel til død? Folkelig oplysning er et delelement af livsoplysningen. Vi lever i forskellige folkelige sammenhænge, både her og nu samt historisk. Hvis vi ikke forstår sammenhænge, starter vi altid fra bunden og risikerer at begå gamle fejl. Demokratisk dannelse er en delmængde af den folkelige oplysning. Vi lever i et demokratisk land, og det skal vi sørge for at vedligeholde sammen. Højskole handler om at være myndig. Højskolen er et frit rum, hvor vi sammen danner os til at agere i den verden vi lever i, alene og sammen med andre. Derfor skal højskolen leve op til det gamle ord om, at man aldrig når længere end man i sin ungdom drømte om. På Nordjyllands Idrætshøjskole gennemsyrer dette hverdagen og undervisningen. Hvis du vil orientere dig nærmere om, hvordan vi udmønter dette syn kan du med fordel læse:
NIH’s værdigrundlag (se ovenfor)